ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္၍

ကုမၸဏီအမည္ Global Innovation Consulting Inc.
တည္ေနရာ တိုက်ိဳ႐ံုးခြဲ
BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward, Tokyo 130-0021 Japan
Tel : 03-5600-8880 ,Fax: 03-5669-0955

ႏိုင္ငံျခားရုံးခြဲ(Silicon Valley ယူအက္စ္ေအ)
Market Street 1067, San Francisco, California
Zip Code:94103
Tel : +1-415-275-4689

ႏိုင္ငံျခားရုံးခြဲ(ဖိလစ္ပိုင္႐ံုး)
Unit 1001B Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines.
Suite 300 Rufino Plaza 6784 Ayala avenue, Makati City, Philippines
Tel : +63-32-260-3223

ႏိုင္ငံျခားရုံးခြဲ(ရန္ကုန္႐ံုး)
အမွတ္၁၇၇/၁၇၉၊ အခန္းနံပါတ္(၁၀၁/၁၀၂) ၊ ပထမထပ္ ၊ ၃၄လမ္း အေပၚဘေလာက္
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ။
Tel : +95-1-03001675

ႏိုင္ငံျခားရုံးခြဲ(မႏၱေလးရုံး)
အမွတ္ ေအ၅၊ စဥ္လမ္း၊ ၁၈လမ္းနွင့္၁၉လမ္းေထာင့္ ေရႊနန္းေတာ္အိမ္ယာ၊ ေအာင္ေၿမသာဇံရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ၿမန္မာ။
တည္ေထာင္ေသာေန႕ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၁လပိုင္း ၁ရက္
မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ယန္း
ဝန္ထမ္းဦးေရ ၂၀၁ဦး (၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၉လပိုင္း ၁ရက္: GIC Group)
တည္ေထာင္သူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ : Tomoyuki Iwanaga
ဒါ႐ိုက္တာ : Akira Ogasawara
ဒါ႐ိုက္တာ : Go Konishi
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 • ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႉ႕မ်ား
 • ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းဆိုင္ရာ
  ျမန္မာဖိလစ္ပိုင္စီးပြါးေရးဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီး
  စကားျပန္ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
  COEေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
  ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ
  Cubic IQ Test Service & စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစာေမးပြဲစနစ္

 • SES/SI/Offshore
 • အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေထာက္ပံ့ျခင္း
  Global Delivery (offshore) development Service
  Infrastructure Implementation Supporting Service

 • သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူခ်င္း
 • Pmark/ISMS/ISOဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူခ်င္း

Major Customers Accenture Japan Ltd
Brocade Communications Systems Inc.
FUJITSU FIP CORPORATION
Hitachi INS Software,Ltd.
ITOCHU Techno-Solutions Corporation
NIPPON OFFICE SYSTEMS LTD.
T.D.I.CO.,LTD.
TOPPAN FORMS OPERATION CO.,LTD.
TOSCO CORPORATION
Vital Information, Inc.
KDDI CORPORATION
Many other companies (In Alphabetical order)

Global Innovation Consulting Inc.

Global Innovation Consulting Inc.

BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward,
Tokyo 130-0021 Japan

E-mail : marketing@gicjp.com

Contact Us

TEL :   + 81-3-5600-8880
FAX :   + 81-3-5669-0955

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.