ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

hr@gicjp.biz သို႕ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပုံစံျဖင့္ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
. လုပ္ငန္းအေတြ ႔အၾကံဳမရွိသူ : CV/ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္း
. လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိသူ : CV/ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံ/ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္း

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစီစစ္ျခင္း

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစီစစ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္、HR ဌာန၏တာဝန္ရွိသူ မွရလဒ္ ကိုအသိ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း(သို႕မဟုတ္)ေမးလ္ ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီစစ္ျခင္း

ကုမၸဏီသို႔လာေရာက္ေစျပီး၊ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အရ စီစစ္ပါမည္။
※ အကယ္၍ ေလ်ာက္ထားသူသည္ အေဝးတေနရာ (သို႕) ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက သီးျခားထပ္မံေဆြးေႏြးပါမည္။

ပထမအၾကိမ္အင္တာဗ်ဴ း (HR ဌာန၏တာဝန္ရွိသူမွ)

ကုမၸဏီကိုဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားရျခင္းျဖင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
※ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 'စီစစ္ျခင္း' လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အတူတကြ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေခၚယူျခင္း ျဖင့္ပတ္သက္၍

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္သက္ဆိုင္ရာဌာန ႏွင့္ အလုပ္ဝင္ျပီး ေနာက္ပိုင္း လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Global Innovation Consulting Inc.

Global Innovation Consulting Inc.

BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward,
Tokyo 130-0021 Japan

E-mail : marketing@gicjp.com

Contact Us

TEL :   + 81-3-5600-8880
FAX :   + 81-3-5669-0955

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.