ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Global e-Learning လုပ္ငန္း

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီတို႕၏ Globalization မွာျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တိုးပြါးလာပါသည္။
ကုန္က်စားရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ေစ်းကြက္အသစ္ခ်ဲ့ထြင္ေရးစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအသစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဦးတည္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွစီးပြါးေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူျခင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအရြယ္အစား ပမာဏေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာသင္ၾကားမႈရရွိႏိုင္ျခင္းမွာ ၾကီးမားေသာ ျပသနာ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ တည္ရွိေနပါသည္။

အထက္ပါ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ဟူေသာအၾကံဉာဏ္သစ္ေပၚထြန္းခဲ့၍ ၂၁၀၃ခုႏွစ္၃လပိုင္း မွစတင္ကာ e-learning ကိုစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုေသာစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျပသနာမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုေရွး႐ႉ၍ ပညာေရး ( Global ဝန္ထမ္းပညာေရး သင္ခန္းစာ ) ကိုျပဳလုပ္၍ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ယခု e-Learningမွာ ကနဦး ITလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကလိုအပ္ခ်က္ကိုအဓိကထား၍ ၂၀၁၃ခုႏွစ္သံုးလပိုင္းမွစ၍ ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ ၆ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးကာ စတင္လ်က္ ရွိပါသည္။အျခားတဖတ္မွာေတာ့ Ruby Programming ႏွင့္ပက္သက္ေသာပို႕ခ်ခ်က္အျဖစ္ Ruby on Rails All in One」သင္ခန္းစာကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

 • Global Leader Training သင္ခန္းစာ

  သင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • Globalization ႏွင့္အညီစီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
  • Globalization ႏွင့္အညီစီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေမြးျမဴျခင္း

  ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္တိုက္တြန္းခ်က္

  • ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊
   ဗီယက္နမ္) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတို႕တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
   ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
  • ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးႏွင့္
   ပတ္သက္၍ အခက္အခဲရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား

  GIC ၏ (Global Leader Training သင္ခန္းစာ) သင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

 • Ruby on Rails All in One သင္ခန္းစာ

  သင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • Ruby Development Site တြင္အသုံးျပဳေသာ နည္းပညာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္

  ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္တိုက္တြန္းခ်က္

  • အခ်ိန္ႏွင့္ လူအင္အားေလ်ာ့ခ် ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ထုတ္ကုန္အင္အားတိုးျမင့္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ား
  • PHP ၊Java တို႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ေ တြၾကံုခံစား ရေသာ ကုမၸဏီမ်ား
  • Web Application Framework ကိုစတင္ အသုံးျပဳမည့္ ကုမၸဏီမ်ား
  • MVC framework ကိုအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား (သို႕မဟုတ္) စတင္အသုံးျပဳမည့္ ကုမၸဏီမ်ား

  GIC ၏ (Ruby on Rails All in One ပို႕ခ်ခ်က္) သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈရန္

Global Innovation Consulting Inc.

Global Innovation Consulting Inc.

BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward,
Tokyo 130-0021 Japan

E-mail : marketing@gicjp.com

Contact Us

TEL :   + 81-3-5600-8880
FAX :   + 81-3-5669-0955

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.