ဒါ႐ိုက္တာႏွုတ္ခြန္းဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး
Global E-learning အပါအဝင္ ျပည္ပစီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕မႈလုပ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ စီးပြားဖက္ ပါတနာကုမၸဏီ တုိ႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ လစာေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ႔က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည့္ ရံုးတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွအစ All in One ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ စကၤာပူ သံုးႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး သံုးေယာက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပး လ်က္ရွိပါသည္။ IBM ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ IT နယ္ပယ္တြင္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားစြာရွိေသာ လူမ်ားမွ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား အျပင္ Global E-learning ျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း မ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး CEO(Mr.Iwanaga) မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ၀၁လပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၀၀%ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံ၍ နံပါတ္(၁) ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီတခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း IT အရည္အခ်င္း၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းမ်ားျပည့္၀ေသာ Global IT Engineer မ်ားကို အမ်ိဳးမ််ိးေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ Package Enhancement ကဲ႔သို႔ေသာ Global System/Open System မ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Global Innovation Consulting Inc.

Global Innovation Consulting Inc.

BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward,
Tokyo 130-0021 Japan

E-mail : marketing@gicjp.com

Contact Us

TEL :   + 81-3-5600-8880
FAX :   + 81-3-5669-0955

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.